FAQ

Splošno

Življenjsko zavarovanje

Zavarovalne premije so enotne in neodvisne od spola zavarovanca. V času trajanja zavarovanja se zaradi spremembe zdravstvenega stanja zavarovanca ne morejo spremeniti. Nekadilci in osebe z ITM* med 19 in 27, ki se ne ukvarjajo s tveganimi poklici ali športi imajo ugodnejši cenik.

*ITM = m/h2, pri čemer je ITM=indeks telesne mase, m= teža v kilogramih, h= višina v metrih

Izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe mora biti takšno, da resnično lahko pokrije vse stroške, ki bi nastali v primeru smrti te osebe, in hkrati prepreči poslabšanje standarda bližnjih, ki se zgodi kot posledica dela izpada dohodka v družini.

Življenjsko zavarovanje se sklene za dobo, ki ustreza trajanju vaših obveznosti do poplačila kredita ali do 25. leta starosti najmlajšega družinskega člana. Priporočena zavarovalna doba je daljša izmed navedenih dob.

Življenjska zavarovanja, ki so sklenjena za najmanj deset let, so oproščena plačila davka od prometa zavarovalnih poslov.

Življenjsko zavarovanje za primer naravne ali nezgodne smrti sklepate predvsem zaradi svojih bližnjih. To je načrt zavarovalne zaščite, ki bi jim v najtežjih trenutkih zagotovil dovolj finančnih sredstev. V primeru vaše smrti bi namreč utrpeli finančne posledice, kot sta izpad dohodka in poplačilo vaših morebitnih dolgov.

Ni rezultatov